Wat is ga3punt0.nl?

Op ga3punt0.nl staan acties bij elkaar waarmee je kunt bijdragen aan een beter bereikbare regio. Er kan tegenwoordig zoveel om het anders te doen en om niet in de file te gaan staan. Met Ga3.0 willen we werkgevers en werknemers op weg helpen. Letterlijk en figuurlijk. Op de site bieden we werkgevers en werknemers alternatieven om een keer uit te proberen en zo samen de verkeersdrukte te verminderen. Want het kan echt, op je werk komen zonder files!

Bereikbaar Haaglanden

Ga3.0 is een initiatief van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Dit is een samenwerking van VNO-NCW West,  Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TLN, evofenedex en stichting Duurzaam Den Haag. Samen met allerlei partijen wordt gezocht naar slimme oplossingen om de files te verminderen. Bijvoorbeeld door te reizen buiten de spits en andere manieren van werken of vervoer te stimuleren. Maar het is breder dan dat: ook een gezonde work-life-balance, vitaliteit, aantrekkelijk werkgeverschap, werknemerstevredenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2-reductie spelen mee. Voor meer informatie ga naar:

www.bereikbaarhaaglanden.nl